top of page
Corporate Meeting
קרן גידור אופרטיוניטי

אופרטיוניטי הנה קרן גידור גלובאלית
המנוהלת על ידי וועדת השקעות בראשות נועם מדר  
הקרן מתמקדת בהשקעות במניות ערך

ובניצול מצבים הזדמנותיים בשווקים.

אופרטיוניטי

Opportunity Hedge Fund

נועם מדר אופרטיוניטי

נועם מדר - משקיע בשוק ההון מעל לעשור ומנהל עושר לבעלי הון.

בעל תואר בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן וניתוח מערכות מידע מהטכניון. לנועם ניסיון עשיר בשוק ההון, כשבין היתר שימש כחתם הנפקות והוביל את ההנפקות של חברת ישראכרט, גלוברנדס, פרשמארקט ועוד. בנוסף, עבד נועם כברוקר גידור סיכונים, תפקיד שכלל בניית אסטרטגיות גידור לחברות המובילות במשק.

האמור לעיל מיועד למטרות מידע ודיון בלבד ואינו מהווה כל חלק מכל הזמנה, הצעה למכירה או הרשמה ל- או שידול לכל הצעה לקנות או להירשם ל- כל זכות בקרן. אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית ועקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לקרן וזאת על מנת שמעוניינים להשקיע יוכלו לבחון האם להצטרף לקרן וזאת אם וככל שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן ולאחר שהשותף הכללי יבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן. ההשקעה בקרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל שאינם "משקיעים מתוחכמים" ו/או "משקיעים כשירים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך ("משקיעים כשירים") והצעה להשקעה בקרן תעשה לכל היותר לעד 35 ניצעים שאינם כשירים ב- 12 חודשים. הקרן אינה מציעה הבטחה לתשואה כלשהי, התחזיות עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים וביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד. ההשקעה בקרן הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות המוגבלת והסכמים נוספים שייחתמו בין השותף הכללי לבין המשקיע. שום התחייבות משפטית מחייבת לא תיווצר, תשתמע ו/או ותוסק ממצגת זו. ההשקעה בקרן טומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. האמור הנו למטרת אינפורמציה כללית וחומר רקע בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל משקיע. המידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" ללא אחריות ו/או מצג מכל סוג שהוא. למידע נוסף: info@opportunity.co.il  הצהרת נגישות

bottom of page